Helselag til Nepal sine vedtekter

Vedtekter for Helselag til Nepal (HtN).

Vedtatt på årsmøtet i Oslo den 29.9-2007

Politisk grunnlag:
1. HtN støtter kampen for frigjøring fra det halvføydale diktatur og utenlandsk dominans, for demokrati og nasjonal sjølråderett i Nepal. Dette innebærer danning av en føderal republikk basert på de folkelige kreftene i Nepal gjennom vedtak av en ny demokratisk grunnlov basert på flerpartidemokrati og menneskerettighetene.

2. HtN arbeider med humanitær støtte og opplæring av medisinsk personell på landsbygda i Nepal.

3. HtN driver informasjonsvirksomhet om helsesituasjonen og frigjøringskampen i Nepal.

4. HtN er partipolitisk uavhengig.

Organisasjon:
5. Enhver enkeltperson som støtter HtNs politiske plattform og betaler kontingent er medlem.
6. Organisasjoner som støtter HtNs politiske plattform og betaler kontingent er medlem av HtNs råd.
7. Rådet er et rådgivende organ som blir innkalt av landsstyret etter behov.
8. Kontingent for enkeltmedlemmer er 150 kroner per år.
9. Kontingent for organisasjoner er 1000 kroner per år.
10. Årsmøtet er HtNs høyeste organ og avholdes hvert år.
Årsmøtet innkalles med minst fire ukers varsel.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen.
Landsstyrets beretning og regnskap.
Budsjett for kommende periode.
Saker fremmet skriftlig av styret eller medlemmer.
Valg av nytt landsstyre, valgkomite på tre medlemmer og revisor.
Vedtekter
11. Landsstyret er HtNs høyeste organ mellom årsmøtene. Størrelse, sammensetting og daglig ledelse avgjøres av årsmøtet.
12. Alle enkeltmedlemmer knyttes til et lokallag.
13. Lokallag må ha minst 3 medlemmer og godkjennes av landsstyret.
14. Lokallaga velger delegater til landsmøtet ut fra følgende nøkkel: 3-9 medlemmer gir en delegat. 10-20 medlemmer gir to delegater. Videre får lokallaget en delegat for hvert 10. medlem.
15. Vedtektsendringer gjøres ved at to tredjedeler av årsmøtets delegater stemmer for.

Reklamer