Vedlegg 1: Førtipunktskravene fra 1996

Krav med førti punkter overlevert til statsminister Sher Bahadur Deuba den 4. februar 1996 fra United People’s Front Nepal.

Krav knytta til nasjonalismen
1.Med hensyn til avtalen av 1950 mellom India og Nepal skal all ulikeverdig enighet og alle ulikeverdige bestemmelser fjernes.
2.Kongens regjering må erkjenne at den antinasjonalistiske Tanakpuravtalen var feil og at Mahakaliavtalen som innbefatter det samme må nulles ut.
3.Hele grensa mellom Nepal og India må kontrolleres og systematiseres. Det må ikke være lov å kjøre biler med indiske nummerskilt på nepalske veier.
4.Rekrutteringssentre for gurkhasoldater må stenges, og det må organiseres verdige jobber for rekruttene.
5.I flere områder i Nepal der utenlandske teknikere blir gitt forrang foran nepalske for bestemte lokale jobber skal det innføres et system med arbeidstillatelser for utlendingene.
6.Monopolet til utenlandsk kapital over Nepals industri, handel og økonomiske sektor må stanses.
7.Det må genereres tilstrekkelige inntekter fra tolltariffer for landets økonomiske utvikling.
8.Den kulturelle forurensningen til imperialistene og ekspansjonistene må stoppes. Hindi videoer, kinofilmer og alle slike aviser og tidsskrifter må stanses helt. I Nepal må import og distribusjon av vulgære hindifilmer, videokassetter og tidskrifter stanses.
9.Med hensyn til NGO-er og INGO-er: Bestikkelser fra imperialister og ekspansjonister i navnet til NGO-er og INGO-er må stoppes

Krav knytta til det offentlige og dets velferd.
1.En ny grunnlov må utformes av folkets valgte representanter.
2.Alle særrettighetene til kongen og hans familie må avsluttes.
3.Hæren, politiet og administrasjonen må være underlagt folkets kontroll.
4.Sikkerhetsloven og alle andre undertrykkende lover må fjernes.
5.Alle de falske anklagene mot folket i Rukum, Rolpa, Jajarkot, Gorkha, Kavre, Sindhuphalchowk, Sindhuli, Dhanusha og Ramechap må trekkes tilbake, og alle de som har falske anklager mot seg må settes fri.
6.Væpna politiaksjoner i de ulike distriktene må stanse umiddelbart.
7.Med hensyn til Dilip Chaudhary, Bhuvan Thapa Magar, Prabhakar Subedi og andre personer som har forsvunnet mens de har vært i politiets varetekt. Regjeringen må nedsette en særskilt undersøkelseskommisjon for å etterforske disse kriminelle handlingene, de skyldige må straffes, og familiene til ofrene må gis en passende kompensasjon.
8.Folk som døde under tida med folkebevegelse må erklæres som martyrer. Deres familier og de som har blitt såra og uføre må gis en passende kompensasjon. Det må tas strenge tiltak mot drapsmennene.
9.Man må erklære at Nepal er en sekulær stat.
10.Kvinner må gis samme rett til eiendom som sine brødre.
11.Det må bli slutt på alle former for fordommer basert på kaste. I områder der en etnisk gruppe har flertall, må denne gruppa ha autonomi over området.
12.Statusen til Daliter som urørlige (untouchables) må opphøre, og systemet med urørlighet må opphøre en gang for alle.
13.Alle språk må gis lik status. Utdanningen opp til middelskolenivå må organiseres slik at barnet undervises i sitt morsmål.
14.Det må være tale- og pressefrihet. Kommunikasjonsmedier må være helt autonome.
15.Intellektuelle, historikere, kunstnere og akademikere som deltar i andre kulturelle aktiviteter må garanteres intellektuell frihet.
16.I både Tarai- og fjellområdene er det fordommer og misforståelser i de tilbakeliggende områdene. Dette må det bli slutt på, og de tilbakeliggende områdene må få hjelp. Det må etableres gode forhold mellom landsbyene og byene.
17.Reell desentralisering må gjennomføres i forhold til distriktene. Disse må få lokale rettigheter, autonomi og kontroll over sine egne ressurser.

Krav knytta til folkets levekår.
1.De som arbeider på jorda må eie den. (Den som pløyer må ha rett til jorda han/hun pløyer.) Jorda til de rike landeierne må konfiskeres og fordeles blant de hjemløse og andre som ikke har jord.
2.Eiendommen til meklere og kommisjonæragenter må konfiskeres og pengene brukes til industriinvesteringer.
3.Alle må garanteres arbeid og motta et stipend inntil det er funnet arbeid til dem.
4.Regjeringen må innføre sterke lover som sikrer arbeidere i industrien og jordbruket en minimumslønn.
5.De hjemløse må gis passende boforhold. Fram til at regjeringen skaffer slike boforhold må ikke de hjemløse fjernes fra områdene som de okkuperer.
6.Fattigbønder må få gjeldslette. Lån fra Agricultural Development Bank som er tatt opp av fattigbønder må avskrives helt. Småindustri må få lån.
7.Gjødsel må gjøres billig og lett tilgjengelig, og bøndene må gis en ordentlig markedspris for sin produksjon.
8.Tørke- og oversvømmelsesofre må gis all nødvendig hjelp.
9.Alle må få gratis og vitenskaplig medisinsk behandling og utdanning. Utdanning for profitt må stanses helt.
10.Inflasjon må kontrolleres og lønna til arbeiderne må øke i samme takt som prisstigningen. Viktige dagligvarer må bli lett tilgjengelige og være billige.
11.Det må organiseres fram drikkevann, gode veier og strøm til alle landsbyer.
12.Hjemmeindustri og annen småindustri må få spesiell støtte og beskyttelse.
13.Korrupsjon, det svarte markedet, smugling, bestikkelser, kommisjonærtakster osv må alle stanses.
14.Foreldreløse barn, uføre, gamle og barn må gis hjelp og beskyttelse.
(Oversatt av Johan Petter Andresen)ac

Reklamer