Litt om kvinners kår

 forrige kapittel << innholdsfortegnelse >> neste kapittel

I følge FN-organet Food and Agricultural Organization (FAO) må kvinner arbeide lengre dager enn menn i jordbruket. ”I jordbruk som ikke er basert på vanning, som kun får regn, bruker hver kvinne 12,36 timer per dag, mens mannen bruker kun 9,03 timer. I soner med vanning bruker hver kvinne 11,61 timer per person per dag, mens mannen kun utfører 7,85 timer. (1995)”

Kun 0,78% av husene i landet eies av kvinner. Kun 5,25% av kvinnene hadde eiendomsrett til land. 17% av kvinnene eier noe over hodet. Kun 16% har fast inntekt. Både offentlig og privat sektor har cirka 8% kvinnelige ansatte.

Kun barn som har kjente fedre får statsborgerskap.

Først i 2002 fikk ugifte kvinner over 35 år arverett. Men hvis kvinnene gifter seg, må de gi tilbake sin arv til de andre familiemedlemmene.

Enker hadde fram til for kort tid siden ikke lov til å gifte seg om igjen.

Enker har ikke arverett fra mannen. En mann kan skille seg fra kona hvis hun ikke greier å føde et guttebarn. (Men en kvinne kan ikke skille seg fra en mann som ikke evner å gi henne et guttebarn…)

I følge forfatteren David Reed blir 73% av kvinnene utsatt for vold i hjemmet.

Abort var totalforbudt fram til 2002. Men en oppheving av forbudet innebærer ikke at abortalternativet reelt er tilgjengelig når det går 24000 innbyggere på en lege.

Mange tusen jenter, det oppgis tall fra 5 000 til 12 000, selges til prostitusjon i India hvert år. Minst 150 000, kanskje så mange som 400 000 jenter lever i prostitusjon. 20% selges før de fyller seksten år, og 70% av de prostituerte blir HIV-smittet.

I følge Reed utgjør barn mellom seks og fjorten 2,6 millioner. 60% av disse arbeider, og 60% av de som arbeider er jenter.

Kvinner har rett til 52 dagers svangerskapspermisjon med full lønn (dersom de tilhører minoriteten av fast ansatte, godt organiserte arbeidere…).

Kun 8% av fødslene ble overvåket av utdanna personell. 90% av fødslene skjer hjemme, og på landet fikk kun 5% av kvinnene medisinsk hjelp. I byene er tallet under 50%.

Det fødes i snitt 4,4 barn per kvinne.

Det er lovverk mot voldtekt, unntatt hvis den utføres av maken, da er det lov.

40% av alle ekteskap inngås før kvinnen er 14 år.

Nepals nye grunnlov, vedtatt i 1992, har lover mot diskriminering. Men lovverket har mangler i innhold og oppfølging.

I følge offisielle tall fra 1992 var 84,6% av de ansatte menn og 15,4% kvinner.

Arbeiderkvinner er først og fremst å finne i lavt betalte, ”ufaglærte” jobber sånn som: sying, strikking, veving, kjoleproduksjon, omsorg, emballasje, tebladplukking o l. Kvinnene utgjør 66% av arbeiderne i teppeindustrien i Kathmandudalen. Dette er akkordarbeid, og de fleste er unge, under 22 år og analfabeter.

 forrige kapittel << innholdsfortegnelse >> neste kapittel

Reklamer