Valg til en ny grunnlovgivende forsamling 19. november 2013. Intervjuer om CPNm og UCPNm

Helselag til Nepal (HtN) støtter den demokratiske revolusjonen i Nepal og har ikke tatt stilling til splittelsen som har ført til dannelsen av Communist Party of Nepal (Maoist) som en alternativ kraft til United Communist Party of Nepal (Maoist)( UCPNm ). Vi kanaliserer vår støtte til Martyr Foundation of Nepal der begge partiene har innflytelse.

Det ser ut til at det vil avholdes valg til en ny grunnlovgivende forsamling den 19. november 2013 der UCPNm skal delta, mens CPNm aktivt boikotter.

Som en del av vårt arbeid for å følge med på utviklingen i Nepal, og for å bedre forstå den politiske situasjonen slik den utfolder seg, har vi gjennomført et intervju med en representant for CPNm og et intervju med UCPNm.

Disse intervjuene er publisert her på vår web-side på både engelsk og norsk.

Intervju med Krishna Aryal, representant for UCPNm i Europa. 30.10-2013

HtN: Hva er deres viktigste mål i forbindelse med valget til en ny grunnlovgivende forsamling (CA)?

UCPNm: Hovedmålet vårt for valget til en ny CA er å institusjonalisere det som er oppnådd i løpet av den 10 år lange folkekrigen og folkebevegelsene. Seire, som etableringen av Folkerepublikken Nepal, en sekulær stat, rettigheter for etniske minoriteter -, undertrykte samfunn- og undertrykte kjønn, avskaffelsen av regional diskriminering: Alt dette må sikres ved skriving av en ny grunnlov, «Føderalisert med identitet og grunnlov med føderalisme», basert på et nytt mandat. Som beskrevet i partiets valgprogram, vil det bli forsøkt å skrive ferdig grunnloven innen et år. Dette er en forpliktelse overfor folket. Det første halve året vil bli brukt til å skape en nødvendig enighet blant de politiske partiene. Hvis man ikke klarer å få til enighet, vil det neste halve året benyttes til å avgjøre de mest debatterte spørsmålene ved  avstemninger. De omstridte sakene er et nytt styringssystem, føderalisme med identitet og rettighetene til- og antallet autonome stater. Ny lov og orden vil bli skapt med den nye grunnloven. Perioden fram til neste valg vil bli brukt til utviklingsspørsmål i landet.

HtN: Hva er målsettingen til partiet med hensyn til representasjon i CA for kvinner?

UCPNm: Spørsmålet om kjønnsdiskriminering vil bli behandlet i den nye grunnloven. Kvinnelige representanter må spille en aktiv rolle for å sikre sine rettigheter i politikken, eiendom, utdanning og sysselsetting. Kvinnelige kandidater vil bli gitt høyeste prioritet, slik at de får en avgjørende innflytelse i CA. Noen av den viktigste kjønnsproblematikken er like rettigheter, like muligheter og lik betaling for likt arbeid og kvalifisering.
HtN: Hva er partiets mål for representasjon av dalittene og nasjonale minoriteter?

UCPNm: Målet er å ha representasjon for dalittene og nasjonale minoriteter og for å løse problemene til undertrykte og marginaliserte mennesker i samfunnet. Dalittsamfunn, etniske minoriteter og andre minoritetsgrupper ønsker å sikre sine rettigheter i den nye grunnloven. Dette er også viktig på bakgrunn av målet til folkekrigen var å gi rettigheter til dalittene og de nasjonale minoritetene. Vårt parti har kjempet for sosial rettferdighet og identitetsrettigheter.

HtN: CPNm og 32 andre partier boikotter valget. Det var 63 prosent deltakelse i valget i 2008. Ville det være en seier for CPNm og dets allierte hvis oppmøtet var under 60 prosent?

UCPNm: Blant de 33 partiene er CPNm, Limbuwan og Khambuwan aktive i boikott av CA valget. Andre mindre partier er marginale. Noen av partiene deltar i CA valget, mens noen av dem har tatt sterkt avstand fra de pågående fysiske angrepene på UCPNms kandidater. Selv om CA valg-boikotten sies å være fredelig, har CPNm vært aggressive. Det har vært mange angrep i ​​flere distrikter. Dette betyr at de 33 partiene er splittet og delt seg imellom. Regjeringen har lagd planer for å gi ekstra sikkerhet for kandidatene og folket. Det forventes at folk skal kunne avgi sin stemme fritt og uten frykt. Ifølge valgkommisjonen og kilder i media, har rundt 12,5 millioner mennesker registrert seg og har sitt identitetskort med fotografi. ID-kortet er obligatorisk ved stemmegivningen. Antallet registrerte synes å være omtrent 4,5 millioner mindre denne gangen i forhold til tallene i det siste CA valget i 2008. Hovedårsaken til mindre registrering er overtredelsen av fristen for påmelding. Mange jobber i utlandet. Noen mennesker kan mangle interesse for å stemme for en ny CA på grunn av frustrasjon over den siste CA som ikke evna å lage en ny grunnlov. Noen mennesker kan ha latt være å registrere seg med vilje for å boikotte valget.
En person må være til stede på valgdagen med hans/hennes egen ID-kort for å kunne stemme. Stemmegivningsprosenten ved CA valget i 2013 forventes å være mer enn 70 prosent av de som er  registrerte.

HtN: Hva er ditt inntrykk av størrelsen og innflytelsen til CPNm?

UCPNm: CPNm har sagt » boikott CA valget fredelig «. Partiet CPNm har bare noen få kadre og støttespillere. Boikotten av CA valget vil ha svært liten innflytelse. Mange av tilhengerne til CPNm kan avgi sin stemme til UCPNm og dets kandidater. På den annen side, kan folk ikke avgi stemme av ulike grunner. De som er fraværende fra å stemme, støtter ikke nødvendigvis CPNm.

HtN: Et viktig spørsmål i dagens Nepal er føderalisme. Hva er UCPNms posisjon på antall stater og forholdet mellom disse statene og de ​​større nasjonale minoritetene?

UCPNm: Valgprogrammet skisserer 11 autonome stater. To stater er basert på geografiske regioner, mens ni stater er basert på etnisitet. Disse statene er: Seti – Mahakali, Bheri – Karnali, Tharuwan, Magarat, Madesh, Tamuwan, Newa, Tamsaling, Kiart, Limbuwan og Kochila som vist på kartet. Under disse autonome stater, vil det være 24 sjølstendige sentre basert på etniske minoriteter. Disse statene vil ha spesielle rettigheter med hensyn til deltakelse i de politiske prosessene. Den største etniske gruppen i staten vil også ha spesielle rettigheter for representasjon som leder for en begrenset periode.
Nepalkart
HtN: The Terai har sett en massiv befolkningsvekst i forhold til resten av Nepal, og det er samtidig strid om Madesh problemet. Hva er UCPNms holdning til Madesh-spørsmålet?

UCPNm: Terai-regionen vil bli organisert i tre store autonome regioner: Tharuwan i vest, Madesh i midten og Kochila i øst. Madesh staten vil ha tre underordna enheter: Awadh, Mithila og Bhojpura. De etniske minoritetene vil ha spesielle rettigheter i forhold til representasjon i statsmakta. Den største etniske gruppen i staten vil også ha særskilt rett til representasjon som leder.

Madesh problemene vil bli løst når det føderale systemet basert på identitet er fastsatt. De vil bli løst av det nepalske folket uten bistand fra eksterne krefter. Madeshi folk vil ha respekt i samfunnet og utdannings-og arbeidsrettigheter.

HtN: I partiprogrammet fra sjuende partikongress, er ett av punktene utvikling av kooperativer på mange økonomiske områder. Hvor langt har dere kommet i dette programmet?

UCPNM: I tråd med partiprogrammet fra sjuende kongress, har noen kooperativer blitt startet i noen økonomiske sentre. Planen er å utvide til nye områder. Det vil etableres minst et kooperativ i hver valgkrets. Det er for øyeblikket 240 valgkretser. Bønder og lokale næringsdrivende vil bli oppfordret til å delta i kooperativer. Staten under UCPNms lederskap vil støtte drift og forvaltning av slike kooperativer.

HtN: Hva er partiets målsetting for kooperativenes rolle i økonomien i forhold til andre former for økonomisk aktivitet som kapitalistiske bedrifter, statskontrollerte bedrifter, osv?

UCPNm: Samvirkeforetak vil være ryggraden i den nasjonale utviklinga. Planer og retningslinjer vil bli lagd for å drifte kooperativene på en god måte. Grasrota vil bli oppfordret til å ta del og vil ha mest å tjene på dette. Prisene på ulike varer vil bli regulert ved at produkter selges med minimum fortjeneste til subsidierte priser. Det vil være et stort antall medlemmer da det vil satses på kollektiv investering. Disse kooperativene vil bli administrert gjennom produksjonsbrigader ved å samle individer, småbedrifter og fagfolk.

HtN: Et sentralt krav under folkekrigen var jordreform. Det har ikke vært noen jordreformer, sjøl om fredsavtalen og den midlertidige grunnloven inneholdt punkter om dette. Tvert imot noen av den okkuperte fra folkekrigen har blitt gitt tilbake til de opprinnelige eierne uten innføring av en jordreform. Hva er UCPNms rolle i denne situasjonen? Hva er de viktigste parolene og aktivitetene?

UCPNm: Rapporten fra den øverste vitenskapeligjordreform kommisjonen vil bli gjennomført under UCPNms ledelse. Grunn over en viss størrelse vil bli overtatt av staten og vil bli fordelt blant de jordløse. En revolusjonær jordreformspolitikk vil bli implementert etter prinsippet om «land til den som pløyer det». Land som ikke brukes og som kontrolleres av godseiere vil bli distribuert til de jordløse, fattigbønder og leilendinger.

Landbruket er den viktigste profesjonen i Nepal. Mer enn 70 prosent av befolkningen er engasjert i landbruket. Dyrkingsmetodene er svært tradisjonelle. Jordbruket må derfor moderniseres og profesjonaliseres. En ny landbrukspolitikk vil bli utformet med der det avsettes midler for pensjon til bøndene. Småskala bønder vil bli oppmuntret til å organisere seg i kooperativer. Land som ligger brakk vil bli distribuert til bøndene for dyrking.

HtN: Hva er din forklaring på de økte klasseforskjellene i Nepal i perioden mellom 2008 og 2013?

UCPNm: De økte klasseforskjellene er forårsaket hovedsakelig av prisøkninger på varer og land. Prisen på daglige forbruksvarer og land har økt drastisk de siste ti årene. Den høye prisen på råvarer har gjort leveforholdene stadig vanskeligere for fattige mennesker. Det er svært få bransjer som evner å produsere nødvendighetsvarer for landet. For eksempel er en bonde avhengig av tilførsel av gjødsel fra utlandet.

På den annen side, har folk svært begrensa jobbmuligheter. Dette fører til at unge mennesker forlater landet i søken etter arbeid. Dette har tappet landets arbeidsstokk. De eldre menneskene som er igjen evner ikke å dyrke sitt land som da blir stående ubrukt. Landbruksproduksjon er dermed blitt redusert. Dette har påvirket brutto innenlandsk produksjon. Dette er noen av grunnene til at fattigdommen har økt i landet og at klasseforskjellene har blitt større. Men denne forskjellen er forventet å synke når det blir dannet en stabil regjering under ledelse av UCPNm i framtida.

HtN: Hvordan vil du oppsummere UCPNms politiske hovedlinje i denne perioden i Nepals historie? Hvordan ser du på framveksten av folkemakt i Nepal?

UCPNm: Den nåværende politiske situasjonen i Nepal er ved et kritisk veiskille. Overgangsperioden har vært lenger enn forventet. En ny grunnlov ble ikke skrevet av den siste CA på grunn av større uenigheter mellom UCPNm og de ​​parlamentariske partiene. Imidlertid har UCPNm vært en stor og avgjørende politisk kraft siden siste CA valget i 2008. Vår politiske linje er å lede landet og oppfylle folks ønsker gjennom fredelige midler. Nå går partiet foran og retter opp sine svakheter med en åpen politikk. På grunn av manglende politisk forståelse blant de andre politiske partiene, falt UCPNm regjeringen etter ni måneder ved makten. Senere evna ikke koalisjonsregjeringen en gang å bringe fram et budsjett på grunn av motstand. Partiet vil forsøke å etablere et godt forhold til folket så vel som med de politiske partiene for å få fram en ny grunnlov i løpet av en kort periode.

HtN: Ser du noen mulighet for gjenforening med CPNm i nær framtid?

UCPNm: Mindre partier, partiledere fra andre partier også fra CPNm har gått inn i UCPNm som en del av en pågående samlingsprosess. En stor strøm av mennesker har sluttet seg UCPNm like før de nye CA valget. Dette er en oppmuntrende situasjon for partisammenslåing med andre partier. Men det er ingen slik gjenforeningsmulighet med CPNm. Likevel, hvis det nasjonale politiske scenariet endres, er det en mulighet for gjenforening med CPNm i framtida. Samfunnet kan ikke endres uten en forent proletarisk makt. Alle de kommunistiske partiene må gå sammen og danne et forent kommunistpartisenter. UCPNm leder foreningsprosessen.

HtN: Hvordan kommuniserer UCPNm med engelskspråklige på internett?

UCPNm: Publikasjoner på engelsk vil bli publisert jevnlig av det internasjonale byrået og publikasjonsavdelinga under partiledelsen. Dette har imidlertid vært uregelmessig i det siste, men partiet vil prioritere publikasjoner på engelsk framover.

————————————————————————————————————————————————

Intervju med Gorkha Bishnu, rådgiver for den nepalske Folkets Progressive Front Belgia.
24.10.2013

HtN: Det ser ut til at det blir valg til en ny grunnlovgivende forsamling den 19. november og at CPNm og en gruppe av mindre partier vil boikotte dette valget.

Kan du fortelle oss litt om størrelsen og innflytelsen til CPNm og deres allierte partier?

For det første kan vi si at politisk og ideologisk er CPNm lederen for bevegelsen for den nydemokratiske revolusjonen i Nepal. Denne bevegelsen omfatter bevegelser for nasjonal suverenitet og folkemakt. Det finnes også andre krefter som er patriotiske og motsetter seg utenlandsk innblanding i Nepal. Det er selvsagt i disse tider behov for å alliere seg med de kreftene i kampen mot fascistene og nasjonens forrædere. Dramaet rundt enda et valg til en grunnlovgivende forsamling er helt i interessene til de føydale og fascistene i Nepal og deres allierte, de utenlandske ekspansjonistene. Valget er ikke av hensyn til det nepalske folk eller deres frihet. Klassekarakteren til dramaet rundt valget har blitt avslørt. CPNm er godt integrert med den nepalske People. Så, det er riktig å si at CPNm er det sentrale maktsenteret mot den regressive linjen som følges av de såkalte fire politiske partiene og deres allierte.

CPNm har lykkes i å danne organisasjoner på landsbynivå og i alle distrikter. Partiet er nå i posisjon til å utfordre de regressive krefter.

HtN: CPNm har krevd at statsministeren må trekke seg fra sin stilling som leder for Høyesterett. Hvorfor?

Vi kjempet hardt for å avskaffe monarkiet i Nepal. Mange gode sønner og døtre bidro med sine liv i denne kampen. De såkalte fire politiske partiene oppløste den konstituerende forsamlingen og satte nasjonen i en dyp krise. Derfor ble de politiske tapere. Så de kan ikke lede nasjonen. I stedet for å søke en ny framtidsrettet demokratisk politisk løsning, undergravde det demokratiske flerpartisystemet og ga statsmakta til lederen for Høyesterett. Dette er å praktisere fascismen og i strid med folkets mandat.

HtN: CPNm har krevd en rundebordskonferanse før valget. Hvorfor må dette avholdes før valget? Ville ikke representantene som blir valgt inn i den konstituerende forsamling være representative for viljen til det nepalske folket?

En rundebordskonferanse før den konstituerende forsamling kan være det beste alternativet for å oppnå en bred politisk enighet. Denne konferansen bør være en formell og juridisk institusjon. Det er svært viktig på to måter. For det første må vi vurdere innsatsen til de folkevalgte i den første konstituerende forsamlinga og innholdet i den midlertidige grunnloven som allerede var avtalt må aksepteres. Dernest, de må de politiske partiene seriøst innse feilene de gjorde i den konstituerende forsamling. Det er godt kjent at de såkalte fire største partiene var mot en dagsorden for føderalisme på grunnlag av identitet og undertrykte posisjon. De politiske partiene må love å bli enige om en slik dagsorden før konferansen.

HtN: Hva ville være dagsorden for en rundebordskonferanse?

En rundebordskonferanse skal hovedsakelig behandle de to ovenfor nevnte agendaer. Når vi ser på manifestene til de politiske partiene i forbindelse med det kommende valget, ser vi at de ikke har noe nytt å komme med sett i forhold til forrige valg i 2008. De gir enda mer lovnader, og holder seg i realiteten til en anti- autonomi ideologi. UCPNm foreslår autonomi på grunnlag av nasjonalitet og undertrykte regionen. Men historien har vist at dette partiet allerede har forlatt ideologien til den nydemokratiske revolusjonen, marxismen – leninismen – maoismens vei. De følger allerede den revisjonistiske linja og tjener åpent fremmede makter. I den siste konstituerende forsamling var det et to tredjedels flertall for et forslag om føderalisme på grunnlag av nasjonalitet og undertrykte regioner. I en slik situasjon oppløste, Prachanda – presidenten for UCPNm og koordinator for High Level Dispute Committee – og Baburam Battharai, Visepresident i UCPNm og daværende statsminister, den konstituerende forsamlinga. Dette viser klart at lederne i UCPNm selv handla for å unngå gjennomføringa av en dagsorden for føderalisme basert på autonomi, i interessene til ekspansjonistiske og imperialistiske krefter. Så, de fire politiske partiene ønsker å danne en ny grunnlovgivende forsamling der flertallet av representantene vil være mot restrukturering av nasjonen. Vi kan forestille oss den forferdelige scenen skapt om valget og dets resultater på forhånd. Valget er styrt av det militære og ledes av den føydale statsministeren Regmi. Så, rundebordskonferansen er til for å stoppe alle regressive skritt og for å etablere nasjonal suverenitet og folkemakt.

HtN: CPNm sier at de vil boikotte valget fredelig. Hva slags handlinger planlegger de? Hvorfor utelukker de mer kraftfulle handlinger som forstyrrer valget?

Ettersom dette valget fremmer fascisme i Nepal vil det nepalske folket stå imot og ødelegge det. Det vil være massive fredelige folkelige bevisstgjøringsprogrammer og en anti–valgkamp kampanje over hele landet. Hvis regjeringen undertrykker den folkelige bevegelsen, har folket rett til å motstå og å gjøre opprør. CPNm vil selvfølgelig lede an.

HtN: I det siste valget i 2008 deltok cirka 63 prosent. Hva slags oppslutning forventer du denne gangen? Vil du mene at CPNms kampanje mot valget har mislyktes hvis valgdeltakelsen er 60 prosent?

Nei, hvis du sammenligner antall velgere i 2008 og 2013, vil du finne et mindre antall i 2013. (I Nepal må folk registrere seg som velger HtNs anmerkning). Dette er et resultat av kampanjen. Regjeringen bruker gulroten for å øke antallet velgere. Velgerne av indisk opprinnelse motiveres særlig til å registrere seg. Tusenvis av indiske borgere har fått nepalsk statsborgerskap i oppkjøringen til valget. Dette valget er helt meningsløst for folket. I valgmanifestet til CPN-uml skriver de at hvis det ikke blir noen grunnlov innen et år, bør landet ha en folkeavstemning. De sjøl, har ingen tro på den konstituerende forsamlinga. Det er et stort antall intellektuelle, advokater, journalister og så videre som ikke har registrert i velgerlista. Politisk er CPNm allerede i seiers posisjon.

HtN: Et sentralt krav i løpet av folkekrigen var jordreform. Det har ikke vært noen jordreformer, selv om fredsavtalen og den midlertidige grunnloven inneholdt punkter om dette. Tvert imot, noe av den grunnen som ble okkupert under folkekrigen har blitt gitt tilbake til de opprinnelige eierne uten parallel innføring av en jordreform. Hva er CPNms rolle i denne situasjonen? Hva er de viktigste parolene og aksjonsformer?

Innholdet du nevnte er sentrale deler av agendaen til den nydemokratiske revolusjonen. Det tok tid å forstå at Prachanda ga opp revolusjonen og i stedet var med å opprette fredsavtalen og den midlertidige grunnloven. Så spørsmålene om jordreform i fredsavtalen og midlertidig grunnlov er ikke reelle. Senere har resultatene av folkekrigen har oppnådd blitt oppgitt en etter en. Da vi ble klar over de onde hensiktene til Prachanda kjempet vi intenst mot nyrevisjonisme. CPNm er fast bestemt på å fullføre den nye demokratiske revolusjonen i Nepal. Det er bare denne revolusjonen som kan løse de problemene du nevner.

HtN: I den forrige konstituerende forsamlinga var det nesten 30 prosent kvinnerepresentasjon. Det virker som det vil bli en sterk nedgang i andelen kvinner etter det nye valget. Hva er dine kommentarer til dette?

I det forrige valget til den konstituerende forsamlinga var det en sterk drivkraft etter folkekrigen for kvinners deltakelse. Folkekrigen etablert ulike autonomier på grunnlag av nasjonalitet og undertrykte områder. Det ble også gitt spesifikke rettigheter til kvinner og til såkalte urørlige kaster, muslimer, noen minkende lokalsamfunn, funksjonshemmede og så videre. Folkekrigen ga en sterk drivkraft for kvinners deltakelse. Nå tror de ikke at de kan garantere sine rettigheter gjennom dette valget. Så, kvinnenes deltagelse er avtagende.

HtN: Et viktig spørsmål i dagens Nepal er føderalisme. Hva er CPNms posisjon på antall stater og forholdet mellom disse statene og de ​​større nasjonale minoriteter?

Som jeg nevnte ovenfor, er CPNm for autonome regioner på grunnlag av nasjonaliteter og undertrykte regioner. Disse vil ha en sentral rolle i noen år. Også bestemte rettigheter for kvinner, for urørlige kaster, for muslimer, for de minkende lokalsamfunn, funksjonshemmede og så videre.

HtN: Terai har opplevd en massiv befolkningsvekst i forhold til resten av Nepal, og det er samtidig strid om det så-kalte Madesh problemet. Hva er CPNms holdning til Madesh – spørsmålet?

CPNm kjemper for rettighetene til hele det nepalske folk, og selvfølgelig Madheshfolket også. Når landet restruktureres må man ta tiltak for å sikre at arbeidere, bønder og undertrykte har en ledende rolle i kampen for sjølstyre. Hvis ikke, vil den samme situasjonen som i det gamle systemet fortsette å eksistere. Historien viser at den herskende klassen ikke lar arbeiderne og bøndene bli herskere. Dette er det sentrale spørsmålet i kampen nå i hele landet og for Madhesh-folk også.

HtN: Hvordan formulerer CPNm sin politiske generallinje i situasjonen i Nepal i dag? Hvordan ser du på fremveksten av folks makt i Nepal?

Politisk, bør nepalske det folket kjempe mot nyrevisjonisme som beskyttes av ekspansjonistene. Målet med valget til den konstituerende forsamling i Nepal er å forlenge tiden for de føydale og revisjonistene. Så det er en plikt for det nepalske folket å stå mot valget.

HtN: Hva er innholdet i uttrykket «folkeopprør» som noen ganger brukes av medlemmer av CPNm?

Det nepalske folket har levd i fattigdom og elendighet i flere tiår. De gjennomførte 10 år med folkekrig og mange fredelige bevegelser for sine rettigheter. Men deres innsats var forgjeves. I alle de historiske øyeblikkene har noen av lederne for de politiske partiene forrådt dem, og deres kamp endte uten noen framgang. Denne negative historien til de nepalske folk må det brytes med og folket må gjøre opprør for å få en grunnleggende endring og knuse den gamle staten. Det er den nødvendige veien kampen må gå og CPNm vil lede den. Jeg ser en lys framtid for folkeopprøret i Nepal.

HtN: Ser du noen mulighet for sammenslåing med UCPNm i nær fremtid?

I denne situasjonen ser jeg ikke noen mulighet for partisammenslåing. Hvis UCPNm skulle innse alle sine feil og komme til CPNm, da det kunne skje.

HtN: Hvordan kommuniserer CPNm med engelskspråklige folk på internett?

Internasjonal avdeling lager en bulletin kalt Folkets stemme.

 

Reklamer