Vedtakene fra toppmøtet mellom sjupartialliansen og Nepals Kommunistparti (Maoister).

(8. november 2006) 

I respekt for folkets ønske om demokrati, fred og framgang uttrykt gjennom gjentatte historiske folkebevegelser og kamper fra før 1951 og til dags dato;

I det vi gjentar våre forpliktelser overfor 12-punkts- og 8-punkts avtalene mellom De sju politiske partiene og maoistene, og 25-punkts adferdskodeksen, sammen med alle andre avtaler, forståelser, adferdskodekser mellom regjeringa og NKP (maoister) og brevene sendt til De forente nasjoner fra maoistene og den nepalske regjeringa, som uttaler liknende perspektiver;

I høytidelig lovnad om framtidsretta omstrukturering av staten gjennom å løse de eksisterende problemene knytta til klasse, etnisitet, regions- og kjønnsforskjeller;

I det vi gjentar forpliktelsene overfor et konkurrerende flerpartidemokratisystem, sivile friheter, grunnleggende rettigheter, menneskerettigheter, full pressefrihet og alle andre demokratiske normer og verdier inklusive lovens overhøyhet;

I det vi garanterer det nepalske folkets grunnleggende rettigheter til å stemme i forbindelse med den grunnlovgivende forsamlingen uten noen form for frykt;

Ved å sette demokrati, fred, framgang, progressiv sosial og økonomisk omforming av staten så vel som uavhengighet, integritet, landets suverenitet og verdighet i sentrum og å gjennomføre forpliktelsene som begge sider har om å holde en avstemning til en grunnlovgivende forsamling innen 15. juni 2007 på en fri og rettferdig måte, har følgende vedtak blitt fatta på toppmøtet mellom de sju partiene og maoistene i dag den 8. november 2006.

I. Om gjennomføringen av de tidligere avtalene.

 1. Gjennomføre fullt ut, strengt og oppriktig alle avtaler, forståelser og adsferdskodekser som tidligere er undertegna.

 2. Det skal dannes en kommisjon på høyt nivå for å undersøke og offentliggjøre hvor medborgere som tidligere er erklært forsvunnet av staten og maoistene befinner seg.

 3. Takten i prosessen med å gi tilbake beslaglagt eiendom skal økes. Sikre forholdene slik at omplasserte folk kan vende tilbake til sine respektive hjem. I denne hensikt vil komiteer bli danna i distriktene som består av representanter fra begge sider. Disse oppgavene skal ferdigstilles innen en måned.

 4. Staten og NKP (Maoister) skal offentlig uttale at alle anklager og siktelser retta mot lederne og arbeiderne på begge sider, trekkes tilbake og begge sider skal frigi alle politiske fanger umiddelbart.

II. Om våpen- og hærkontroll.

For å kunne holde valg til den grunnlovgivende forsamlingen i en fredlig og rettferdig atmosfære fri for frykt og for demokratisering og restrukturering av den nepalske hæren slik det kommer til uttrykk i 12-punktsavtalen, 8-punktsavtalen, 25-punkts adferdskodeksen og 5-punktsbrevene sendt til De forente nasjoner, vil følgende bli gjennomført:

Om maoisthæren

 1. I tråd med forpliktelsene uttrykt i brevene til De forente nasjoner fra den nepalske regjeringen og maoistene, datert 9. august 2006, vil maoistenes soldater sendes til følgende kantonnementer (oppsamlingsleire, oversetters anmerkning). De forente nasjoner vil verifisere og overvåke disse. Hovedleirene vil være på følgende steder: 1. Kailali, 2. Surkhet, 3. Rolpa, 4. Palpa, 5. Kabhre, 6. Sindhuli 7. Ilam. Det skal være tre mindre leire lokalisert i periferien til hver av disse hovedleirene.

 2. Alle våpen og ammunisjon skal oppbevares sikkert i leirene med unntak av de som trengs for leirens sikkerhet etter at maoistsoldatene er sendt til kantonnementene. De skal settes under et system med en enkel hengelås og angjeldende side skal oppbevare nøkkelen til denne låsen. For at FN skal kunne overvåke denne, vil det bli satt opp et apparat med sirene og en opptaker i forbindelse med nedlåsing. FN skal gjennomføre nødvendige inspeksjoner av de lagrede våpnene med angjeldende side til stede. De teknologiske detaljene, som inkluderer et overvåkingskamera avtales mellom den nepalske regjeringa, maoistene og De forente nasjoner.

 3. Når maoistsoldatene er i sine kantonnementer, skal den nepalske regjeringa ta ansvaret for deres rasjoner og andre nødvendige fasiliteter.

 4. Interimregjeringa skal opprette en Spesialkomite som skal gjennomføre overvåking, tilpasning og rehabilitering av maoistsoldatene.

 5. Det skal lages sikkerhetsopplegg for maoistlederne i forståelse med den nepalske regjeringa.

Om den nepalske hæren

 1. Den nepalske hæren skal holdes inne på barakkene i tråd med forpliktelsene i brevene sendt til De forente nasjoner. Det garanteres at dens våpen ikke skal brukes for eller i mot noen side. Det skal oppbevares en lik mengde av den nepalske hærens våpen tilsvarende mengden til maoisthæren. Disse skal settes under et system med en enkel hengelås og angjeldende side skal oppbevare nøkkelen til denne låsen. For at FN skal kunne overvåke denne, vil det bli satt opp et apparat med sirene og en opptaker i forbindelse med nedlåsing. FN skal gjennomføre nødvendige inspeksjoner av de lagrede våpnene med angjeldende side til stede. De teknologiske detaljene, som inkluderer et overvåkingskamera avtales mellom den nepalske regjeringa, maoistene og De forente nasjoner. 

 2. Ministerrådet skal kontrollere, mobilisere og administrere den nepalske hæren etter den nye militærloven. Interimministerrådet skal forberede og implementere den detaljerte aksjonsplanen for demokratisering av den nepalske hæren på basis av politisk konsensus og gjennom forslagene fra komiteen som er opptatt med den lovgivende interimforsamlinga. Dette omfatter arbeider som å bestemme den riktige størrelsen til den nepalske hæren, demokratisk omstrukturering som reflekterer den nasjonale og inkluderende karakteren, og lære opp den nepalske hæren i verdiene i de demokratiske prinsippene og menneskerettighetene.

 3. Den nepalske hæren skal fortsette slike funksjoner som grensesikkerhet, sikkerheten i naturvernområder, nasjonalparker, banker, flyplasser, kraftverk, telefontårn, det sentrale sekretariatet og sikkerheten til VIP-er som den hittil har utført

III. Om interimgrunnlovens vesen

1. Om interimgrunnloven
a. Interimgrunnloven som ble presentert av redaksjonskomiteen for interimgrunnloven skal sluttføres i tråd med dagens avtaler.
b. Det gjeninnsatte Representantenes Hus skal kunngjøre interimgrunnloven og den nyoppretta lovgivende interimforsamlingen skal gi sin tilslutning til den.

2. Om monarkiet
a. Kongen beholder ingen statsmakt.
b. Eiendommene til den avdøde kong Birendra og dronning Aishwarya og deres familiemedlemmer skal legges under den nepalske regjeringens kontroll, og de skal brukes til nasjonens beste gjennom et forvaltningsselskap.
c. Alle eiendommer (som for eksempel palasser på ulike steder, skoger og naturparker, arv som har historisk og arkeologisk verdi osv) som kong Gyanendra har ervervet i kraft av å være konge, skal nasjonaliseres.
d. Spørsmålet om monarkiinstitusjonen skal fortsette eller vrakes, avgjøres på første møtet i den grunnlovgivende forsamlinga med simpelt flertall

3. Om den lovgivende interimforsamlinga/parlamentet
a) Den lovgivende interimforsamlinga skal bestå av et kammer av følgende type:

 • i. Det skal være 209 valgte medlemmer fra de sju partiene og andre partier som er medlemmer av den nåværende Representantenes Hus og Nasjonalforsamlinga (med unntak av de som gikk mot folkebevegelsen). Ettersom Den forente venstrefronten ikke er representert i det nåværende parlamentet, skal dets representasjon i den lovgivende interimforsamlinga avgjøres på grunnlag av konsensus.

 • ii. 73 medlemmer fra NKP (Maoister).

 • iii. 48 medlemmer fra klasse- og yrkessammenslutninger, representanter for uheldigstilte samfunn og regioner og politiske personligheter (skal nomineres på grunnlag av felles forståelse)

Totalt antall: 330

Men de som sto mot folkebevegelsen, vil ikke få fortsette medlemskap i den lovgivende interimforsamlinga.
b) Det gjeninnsatte Representantenes Hus og Nasjonalforsamlinga skal oppløses når interimparlamentet er danna.
c) Alle regjeringsstrukturer som ledes av NKP(Maoister), inklusive folkeregjeringa og folkedomstolene som drives av NKP(maoister) skal oppløses den dagen den lovgivende interimforsamlinga blir danna.
d) Den lovgivende interimforsamlinga skal drives på grunnlag av politisk samforståelse.

4. Om interimregjeringa
a. Interimministerrådet skal dannes på grunnlag av konsensus.
b. Portfoliofordelinga og interimministerrådets struktur avgjøres på grunnlag av gjensidig enighet
c. Interimregjeringa skal arbeide i tråd med ånden til den felles folkebevegelsen, den politiske forståelsen og med en samarbeidskultur

5. Om domstolene
a. Ideen, normene og verdiene av uavhengige domstoler skal følges.
b. Domstolene skal forpliktes i forhold til folkebevegelsens ånd, demokrati og interimgrunnloven.
c. En forfatningsdomstol for å avgjøre tvister i tilknytning til den grunnlovgivende forsamlinga skal dannes.

6. Om konstitusjonelle enheter
a. Et nytt konstitusjonsråd som vil omfatte statsministeren, høyesterettsjustituarius og presidenten for den lovgivende interimforsamlinga skal dannes. Denne skal blant annet anbefale navn for utnevnelser til konstitusjonsorganene. Slike utnevnelser skal baseres på spesifikke kriterier.
b. Valgkommisjonens sammensetning skal sluttføres på grunnlag av samforståelse.

7. Om lokale enheter
a. Lokale interimenheter skal dannes på distrikt-, by- og landsbynivå på grunnlag av avtalen mellom de sju politiske partiene og NKP(Maoister).

8. Om statsborgerskapsspørsmålet
a. Statsborgerskapsertifikater skal distribueres til alle nepalske medborgere som hittil har blitt fradømt det, før valget til den grunnlovgivende forsamlinga.
b. Med utgangspunkt i midten av april 1990 som bruddatoen, skal forenkla opplegg lages for distribusjonen av statsborgerskapssertifikater til alle nepalske medborgere som ble født før denne datoen og som har bodd kontinuerlig i Nepal siden.
c. Andre bestemmelser i forbindelse med ervervelse av statsborgerskap vil tas i tråd med lovbestemmelser.

9. Om valg til grunnlovgivende forsamling
a. Interimministerrådet gis fullmakt til å bestemme datoen da det skal holdes valg til den grunnlovgivende forsamlinga innen 15. juni 2007.
b. Valget til den grunnlovgivende forsamlinga skal baseres på et blanda valgsystem; 205 medlemmer skal velges gjennom først til mølla systemet og 204 medlemmer skal velges på grunnlag av et forholdsmessig representasjonssystem der det stemmes på politiske partier heller enn individuelle kandidater. Nødvendige lover i denne sammenhengen skal lages i samråd med Valgkommisjonen.
c. Partiene som utpeker kandidatene, skal sikre forholdsmessig representasjon av uheldigstilte samfunn og regioner, Madheshier (Terai-samfunna), kvinner, lavkastegrupper og andre samfunn.
d. Interimministerrådet skal nominere 16 medlemmer blant framtredende personer fra ulike områder i samfunnslivet på grunnlag av felles forståelse.
e. Det totale antallet medlemmer av den konstituerende forsamlinga skal være 425.
f. Nepalere som er 18 år eller eldre når interimgrunnloven promulgeres skal ha rett til å stemme.
g. FN skal betros oppgaven med å overvåke valget til den grunnlovgivende forsamlinga.

10. Om statens struktur
a. For å gjøre slutt på diskriminering basert på klasse, etnisitet, språk, kjønn, kultur, religion og region og for å dekonstruere den nåværende sentraliserte og enhetlige strukturen, skal staten rekonstrueres på en inkluderende, demokratisk og framsynt måte.
b. Det skal opprettes en kommisjon på høyt nivå som skal legge fram forslag om restrukturering av staten.
c. Restruktureringa av staten skal gjøres ferdig av den grunnlovgivende forsamlinga.

11. Førende prinsipper for sosioøkonomisk omforming
a. For å gjøre slutt på alle former for føydalisme skal det forberedes og settes ut i livet et felles minimumsprogram for sosioøkonomisk omforming på grunnlag av gjensidig forståelse.
b. Det skal formuleres politiske tiltak for å gjennomføre et vitenskaplig landreformprogram ved å fjerne praksis med føydalt eierskap.
c. Det skal tas politiske tiltak som vil beskytte og fremme nasjonale industrier og ressurser.
d. Man skal adoptere en politikk for å bestemme rettighetene for alle medborgerne på områdene utdanning, helse, husly, sysselsetting og matsikkerhet.
e. Politiske tiltak skal tas for å skaffe grunn og sosioøkonomisk sikkerhet for tilbakeliggende samfunn som de landløse, landarbeidere, bundne arbeidere, bundne tjenere, bundne gjetere og andre slike gruppere.
f. Det skal settes i verk politiske tiltak for å ta strenge tiltak mot dem som har arbeidet i fordelaktige regjeringsposisjoner og som har beriket seg med en stor mengde eiendom gjennom korrupsjon.
g. Det skal forberedes et felles utviklingskonsept for den sosioøkonomiske omforminga av landet og som vil gjøre landet avansert og økonomisk velstående på en rettferdig måte på kort tid.
h. Man skal følge politiske retningslinjer som sikrer yrkesrettighetene til arbeidere og for å øke investeringene for å fremme industri, handel og eksport osv for å øke betydelig sysselsetting og inntektsgenererende muligheter.

IV. Om håndtering av ofrene for konflikten

 1. Tiltak skal settes i verk som skaffer til veie nødvendig bistand, anerkjennelse og omplassering for familiemedlemmene til de menneskene som er blitt drept under konflikten og for de som har blitt skada og dermed funksjonshemma.

 2. Det skal gis bistand til de som er familiemedlemmer til de som har blitt forsvunnet, som bestemt av undersøkelseskommisjonen som er utnevnt for oppgava.

 3. Det skal gjennomføres spesielle programmer for å rehabilitere folk som har blitt flytta på under den væpna konflikten; det skal skaffes bistand i tilfeller der private og offentlige eiendommer har blitt ødelagt og for rekonstrueringa av ødelagt infrastruktur.

 4. Det skal dannes en Sannhets- og forsoningskommisjon på høyt nivå på grunnlag av konsensus, for å etablere faktum om dem som var involvert i grove forbrytelser mot menneskerettighetene og de som gjorde forbrytelser mot menneskeheten under den væpna konflikten, og for å fremme en atmosfære av forsoning i samfunnet.

V. Diverse

 1. En høynivå, felles, overvåkingskommisjon skal etableres på grunnlag av enighet, for å overvåke om alle forståelsene og avtalene som hittil har blitt lagd blir gjennomført.

 2. Regjeringa skal agere mot enhver som deltar i aktiviteter som retter seg mot adferdskodeksen, forståelsene, avtalene og de gjeldende lovene.

 3. I forbindelse med valget til den grunnlovgivende forsamlinga, skal de politiske partiene stå fritt til å presentere seg i tråd med sin politikk og overbevisning om temaer der man hittil ikke har konsensus, inklusive republikk, sosioøkonomisk omforming, folkeavstemninger, valgsystemet og andre slike tema.

VI. Tidsplaner

 1. En detaljert fredsplan mellom den nepalske regjeringa og NKP(maoister) skal ferdigstilles innen 16. november 2006.

 2. Alle maoistsoldater skal samles i leirene, og deres våpen og ammunisjon skal oppbevares i de utpekte kantonnementer innen 21. november 2006, slik det beskrives over i 2(1). De forente nasjoner skal verifisere og overvåke dem.

 3. Den nepalske hæren skal forbli i barakkene og våpna og ammunisjon i avtalt mengde skal oppbevares i tråd med ovenstående II(om den nepalske hæren pkt1) innen den 21. november 2006, og De forente nasjoner skal overvåke dem.

 4. Interimgrunnloven skal ferdigstilles innen den 21. november 2006.

 5. Interimgrunnloven skal erklæres, den lovgivende interimforsamlinga skal etableres og Representantenes Hus og Nasjonalforsamlinga skal oppløses innen den 26. november 2006.

 6. Interimministerrådet skal konstitueres innen den 1. desember 2006.

Undertegna av :

Prachanda, Formann, NKP(maoister)
Girija Prasad Koirala, Statsminister og president for Nepali Kongress
Madhav Kumar Nepal, Generalsekretær, NKP(fml)
Sher Bahadur Deuba, President, Nepali Congress Demokratisk
Amik Sherchan, Visestatsminister og formannen for Nepals Folkefront
Bharat Bimal Yadav, Visepresident, NSP(Anand Devi)
Narayan Man Bijukchhe, President, NWPP
C.P.Mainali, Forman, Venstrefronten

8. november 2006

Dissensnote fra NKP(fml)
I det vi slutter oss til gjennomføringa av ovennevnte tiltak som alle de andre partiene er i enighet om, vil vårt parti protokollere følgende uenigheter:

 1. NKP(fml) har et avvikende synspunkt om at spørsmålet om monarkiet som institusjon skal bevares eller ei, burde avgjøres ved en folkeavstemning holdt samtidig med valget til den grunnlovgivende forsamlinga.

 2. NKP(fml) har et avvikende synspunkt om at den mest demokratiske metoden for valg til den grunnlovgivende forsamlinga er forholdstallsvalgsystemet.

 (sign.)

Madhav Kumar Nepal

Generalsekretær, NKP(fml)

Reklamer