FORUT: Optimisme tross alt

FORUT er en av mange norske bistandsorganisasjoner som arbeider i Nepal.

Scene fra det kjente Swayambhutempelet i utkanten av Kathmandu
Følgende er sakset fra FORUTs siste kommentar om den politiske prosessen i landet:

(Publisert 4. okt 06) På tross av alle disse vanskelige politiske og prosessuelle spørsmålene tror de fleste observatører og involverte parter fortsatt at det er overveiende sannsynlig at forhandlingene vil lykkes, og at man unngår å vende tilbake til borgerkrig. For å få til dette er det imidlertid også viktig at det internasjonale samfunn respekterer at dette er en nasjonal prosess som nepalerne må ha eierskap til, og at man støtter det forhandlingsresultat partene kommer fram til. Dette synes å være den rådende holdning i Europa. USA ser imidlertid på Nepal ut fra et krig-mot-terror perspektiv, og finner det ideologisk umulig å akseptere at maoistene får den form for politisk anerkjennelse som er blitt framforhandlet så langt. USA arbeider derfor aktivt for å endre på punkter det tidligere har vært enighet om. Mange lokale og internasjonale observatører er sterkt kritiske til dette, og frykter at denne påvirkningen utenfra i verste fall kan velte hele prosessen. I tillegg er det usikkerhet knyttet til hvordan den regionale stormakten India vil forholde seg i tida framover.

Les den fullstendige teksten på FORUTS hjemmesider

Reklamer